Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 18 września 2018
roku
18.09.2018 więcej
Komunikat
Komunikat Komisarzy Wyborczych w Gdańsku z dnia 14 września
2018 roku
18.09.2018 więcej
Postanowienie
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 10
września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej
w Ostaszewie.
11.09.2018 więcej
Postanowienie
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 10
września 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Gdańsku.
11.09.2018 więcej
Postanowienie
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 10
września2018 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji
Wyborczej w Nowym Dworze Gdańskim
11.09.2018 więcej
Postanowienie
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 10
września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń
terytorjalnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na 21 października 2018
r.
11.09.2018 więcej
Obwieszczenie
Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie
wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych...
27.08.2018 więcej
Obwieszczenie
Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie
okręgów wyborczych...
27.08.2018 więcej
Informacja Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku
z dnia 22 lutego 2018 r. o zasadach dokonywania zgłoszeń
kandydatów na urzędników wyborczych oraz o liczbie
urzędników w poszczególnych gminach.
30.03.2018 więcej
ZARZĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych
wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku
Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na
kadencję 2018 – 2023
30.03.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się