Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr VI/47/2019
z dnia 13 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie na 2019
rok
04.10.2019 więcej
Uchwała nr V/46/2019
z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2019-2022
24.07.2019 więcej
Uchwała nr V/45/2019
z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie: zmian w budżecie na 2019
rok
24.07.2019 więcej
UCHWAŁA NR V/44/2019
z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wniesienia wkładu
pieniężnego do Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółki z
o.o. w Nowym Dworze Gdańskim
24.07.2019 więcej
UCHWAŁA NR V/43/2019
RADY GMINY OSTASZEWO z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie
absolutorium dla Wójta
24.07.2019 więcej
UCHWAŁA NR V/42/2019
z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
24.07.2019 więcej
UCHWAŁA NR V/41/2019
z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta
24.07.2019 więcej
UCHWAŁA NR IV/40/2019
z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2019-2022
24.07.2019 więcej
UCHWAŁA NR IV/39/2019
z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
24.07.2019 więcej
UCHWAŁA NR IV/38/2019
RADY GMINY OSTASZEWO z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie planu
sieci publicznych szkół podstawowych
24.07.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się