Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017
z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Ostaszewo na 2018 rok
15.01.2018 więcej
UCHWAŁA NR XXXIII/217/2017
z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021
15.01.2018 więcej
Uchwała Nr XXXIII/216/2017
z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2017-2020
15.01.2018 więcej
UCHWAŁA NR XXXIII/215/2017
z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
15.01.2018 więcej
UCHWAŁA NR XXXIII/214/2017
z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zawarcia Porozumienia
Międzygminnego pomiędzy Gminą Ostaszewo a Gminą
Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta
Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów
komunalnych pochodzących z terenu Gminy Ostaszewo
15.01.2018 więcej
UCHWAŁA NR XXXIII/213/2017
z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego
15.01.2018 więcej
UCHWAŁA NR XXXIII/212/2017
z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
15.01.2018 więcej
UCHWAŁA NR XXXIII/211/2017
z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
15.01.2018 więcej
UCHWAŁA NR XXXIII/210/2017
z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
15.01.2018 więcej
UCHWAŁA NR XXXIII/209/2017
z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Ostaszewo
15.01.2018 więcej