Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXXVIII/247/2018
z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018-2021
17.07.2018 więcej
Uchwała nr XXXVIII/246/2018
z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
17.07.2018 więcej
UCHWAŁA NR XXXVIII/245/2018
z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Wójta
17.07.2018 więcej
UCHWAŁA NR XXXVIII/244/2018
z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
17.07.2018 więcej
UCHWAŁA NR XXXVIII/243/2018
z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Wójta Gminy Ostaszewo
17.07.2018 więcej
UCHWAŁA NR XXXVIII/242/2018
z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania środków
pieniężnych OSP w Ostaszewie
17.07.2018 więcej
UCHWAŁA NR XXXVIII/241/2018
z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wystąpienia ze
Stowarzyszenia Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
17.07.2018 więcej
UCHWAŁA NR XXXVIII/240/2018
z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych w
szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina
Ostaszewo
17.07.2018 więcej
UCHWAŁA NR XXXVIII/239/2018
z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji
celowej na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem
wyrobów zawierających azbest
17.07.2018 więcej
UCHWAŁA NR XXXVIII/238/2018
z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostaszewo na lata 2018-2023
17.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się