2018-01-04

REJESTR PLANÓW MIEJSCOWYCH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

R E J E S T R

PLANÓW MIEJSCOWYCH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W TYM RÓWNIEŻ UCHYLONYCH I NIEOBOWIĄZUJĄCYCH

GMINY OSTASZEWO

 

L.p.

Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany planu

Numer i data uchwały Rady Miejskiej

Nr, data i pozycja Dziennika Urzędowego publikującego uchwałę

Wejście w życie mpzp

Rysunek

Tekst

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

 

 

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Ostaszewo

Uchwała GRN w Ostaszewie Nr XXVI/93/88 z dnia 25.05.1988 r.):

Dziennik Urzędowy Województwa Elbląskiego (Dz. Urz. z 1988 r. Nr 30):

 

 

Plan uzyskuje moc powszechnie obowiązującą po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Elbląskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stracił ważność

 

 

 

 

 

2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mała Holandia

UCHWAŁA Nr 238/XXXVI/97

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

UCHWAŁA Nr XXXV/109/97

Rady Gminy Ostaszewo

UCHWAŁA Nr XXXIX/283/97

Rady Gminy Stegna

Z dnia 28 listopada 1997 roku

 

Dziennik Urzędowy Województwa Elbląskiego (Dz. Urz. z 1998 r. Nr 1):

 

Plan uzyskuje moc powszechnie obowiązującą po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Elbląskiego

 

 

Obowiązuje

3.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Nowa Cerkiew i Palczewo, gm. Ostaszewo

Uchwała RG w Ostaszewie Nr XIII/64/2011 z dnia 30.11.2011r. (

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

(Dz. Urz. z 2012 r. poz.1818):

 

Plan uzyskuje moc powszechnie obowiązującą po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

 

 

Obowiązuje

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się