Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
23.10.2017 więcej
Zarządzenie nr 256/2017
Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 28 września 2017 r w sprawie
przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy gminy
Ostaszewo z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
03.10.2017 więcej
OGŁOSZENIE NR 2/2017 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
OGŁOSZENIE NR 2/2017 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
20.09.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji
konkursowych
20.09.2017 więcej
Oferta realizacji zadania publicznego Koła Gospodyń Wiejskich w Ostaszewie
Oferta realizacji zadania publicznego Koła Gospodyń Wiejskich w
Ostaszewie
07.07.2017 więcej
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Ostaszewo z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na terenie Gminy Ostaszewo w 2016 r.
24.04.2017 więcej
24.04.2017 więcej
OGŁOSZENIE
o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych
opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację
zadań publicznych ogłaszanych w roku 2017.
21.03.2017 więcej
Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych
w zakresie: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO.
21.03.2017 więcej
Protokół konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ostaszewo
dot.uchwalenia Programu współpracy gminy Ostaszewo z
organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.
09.11.2016 więcej
123