2014-12-08

Organizacja Urzędu -Stanowiska

 WÓJT GMINY

Michał Chrząszcz — pok. 11 

tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 43

e-mail:wojt@ostaszewo.pl

 

SEKRETARZ GMINY 
Jerzy Bełcik — pok. 12 
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 32

e-mail:sekretarz@ostaszewo.pl

 

SKARBNIK GMINY
Grażyna Gałka — pok. 17 
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 37

e-mail:skarbnik@ostaszewo.pl

 

SEKRETARIAT
mł. referent -  Ewelina Kwapińska — pok. 10
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 31

— prowadzenie sekretariatu, biblioteki urzędowej, prowadzenie spraw dotyczących prac społecznie użytecznych.
e-mail: sekretariat@ostaszewo.pl

 

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA
inspektor Joanna Mączyńska — pok. 16
podinspektor Angelina Koller — pok. 16
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 36

— księgowość budżetowa, klasyfikacja wydatków. 
e-mail:ksiegowosc@ostaszewo.pl

 

WYMIAR I ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNE
inspektor Joanna Gzella — pok. 4
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 40

— podatki, opłaty lokalne, kasa, wykaz zmian gruntowych do opodatkowania.
e-mail:podatki@ostaszewo.plKSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA
inspektor Joanna Kostka — pok. 4
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 40

— księgowość podatkowa, hipoteki, podatki, zaświadczenia podatkowe.
e-mail:podatki@ostaszewo.pl

 

BUDOWNICTWO, ŁĄCZNOŚĆ, PLANOWANIE PRZESTRZENNE
inspektor Renata Gdaniec — pok. 7
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 45

— budownictwo, numeracja nieruchomości, utrzymanie dróg, oświetlenie, remonty budynków gminnych, dodatki mieszkaniowe, planowane inwestycje.
e-mail:budownictwo@ostaszewo.pl

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, INFORMATYKA
referent Emil Firko — pok. 3
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 42

— bezpieczeństwo publiczne,sprawy związane ze strażą pożarną, sprawy informatyczne oraz sprzęt komputerowy.
e-mail:informatyk@ostaszewo.pl

 

OBSŁUGA RADY, PROMOCJA GMINY
inspektor Anna Górska — pok. 1
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 46

— obsługa Rady Gminy, promocja gminy, pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych.
e-mail:rada@ostaszewo.pl

 

KADRY, OŚWIATA
inspektor Joanna Wycichowska — pok. 14
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 35

— kadry, oświata, stypendia, bhp.
e-mail:kadry@ostaszewo.pl

 

ROLNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
podinspektor Barbara Forma — pok. 6
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 44

— gospodarowanie nieruchomościami, ochrona środowiska, rolnictwo, działalność gospodarcza.
e-mail:gospodarka@ostaszewo.pl

 

URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI
inspektor Żaneta Baranek-Czarnogórska — pok. 9
mł ref. Patrycja Niezbecka – pok. 9

tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 41

—  Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów tożsamości,koordynowanie pracami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
e-mail:usc@ostaszewo.pl

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
mł ref. Patrycja Niezbecka – pok. 9
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 41

– prowdzenie spraw z zakresu udzielanych zamówień publicznych.
e-mail:zamowienia@ostaszewo.pl

 

GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
mł. ref.  Kladuia Bielińska– pok. 2

tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 34

–gospodarka odpadami komunalnymi, melioracje, sprawy z zakresu wywozu nieczystości płynnych i funkcjonowania oczyszczalni ścieków.
e-mail:srodowisko@ostaszewo.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się