Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostaszewo dot. budowy linii kablowej
nn-0,4 kv zasilającej budynek mieszkalny na terenie działek nr
35,43,78,105,106/2 położonych w Nowej Kościelnicy.
15.11.2018 więcej
Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
14.11.2018 więcej
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko ds.
księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Ostaszewo ul
Kościuszki 51, 82-112 Ostaszewo
29.10.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostaszewo dot. budowy linii kablowej
nn-0,4 kv wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w Nowej
Kościelnicy.
24.10.2018 więcej
Informacja - nabór kandydatów
Lista kandydatów na stanowisko ds. księgowości budżetowej
18.10.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
15.10.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 03.10.2018 r
03.10.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostaszewo w sprawie budowy sieci
wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr 230, 167,80,
54/2 w miejscowości Piaskowiec, obręb Ostaszewo, gmina
Ostaszewo.
20.09.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze
złączami na działce nr 681 w Ostaszewie, obręb Ostaszewo,
gmina Ostaszewo.
17.09.2018 więcej
Obwieszczenie
o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
12.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się