Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
21.01.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
21.01.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie kwalifikacji
wojskowej w 2019 r.
18.01.2019 więcej
Informacja
w sprawie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisach
do rejestru zabytków.
17.01.2019 więcej
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU PISEMNEGO NA DZIERŻAWĘ Z 03-04.01.2019
INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU PISEMNEGO NA DZIERŻAWĘ Z
DNIA 03 I 04 STYCZNIA 2019 R.
08.01.2019 więcej
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 r.
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 r.
08.01.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostaszewo w sprawie budowy stacji
bazowej telefonii komórkowej operatora P4.
17.12.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostaszewo dot. budowy linii kablowej
nn-0,4 kv.
07.12.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostaszewo dot. budowy linii kablowej
nn-0,4 kv zasilającej budynek mieszkalny na terenie działek nr
35,43,78,105,106/2 położonych w Nowej Kościelnicy.
15.11.2018 więcej
Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
14.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się