Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
ws. inwestycji "Budowa linii kablowej nn-04 kV wraz ze złączami
kablowo - pomiarowymi w celu przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej działek budowlanych ...
16.07.2018 więcej
Informacja o miejscu i terminie zgromadzenia
Organizator:Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach
Wielkich
09.07.2018 więcej
Informacja
Informacja
30.05.2018 więcej
Informacja
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku Wójt
Gminy Ostaszewo udzielił pomocy publicznej
30.05.2018 więcej
Ogłoszenie
wykaz nieruchomości do dzierżawy
27.04.2018 więcej
Obwieszczenie
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
11.04.2018 więcej
Ogłoszenie
Wykaz działek stanowiących własność Gminy Ostaszewo
przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat w formie przetargu
pisemnego nieograniczonego
30.03.2018 więcej
Obiweszczenie
o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.03.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - Zespół Szkół
Zapytanie ofertowe na termomodernizację budynku Przedszkola.
20.02.2018 więcej
Ogłoszenie
Wykaz działek stanowiących własność Gminy Ostaszewo
przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego
nieograniczonego.
20.02.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się