2018-07-31

Obwieszczenie

                                                                                               Ostaszewo,dn.30.07.2018 r.

 

SB.6733.3.2018

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

           

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073, ze zm.)oraz art. 49 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.)    Wójt Gminy Ostaszewo zawiadamia, że na wniosek   Energa OPERATOR S.A. , ul. Tuwima  6, 10-950 Olsztyn, reprezentowanej p. Krzysztofa Piotrowskiego Pracownia Projektowa  Krzysztof Piotrowski, Łęcze 9, 82-340 Tolkmickow dniu 25.07.2018 r.zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pn.:

 

Modernizacja elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 KV nr 74400 GPZ Malbork Rakowiec- Nowy Staw, odcinek linii nr 74300 Boręty Ostaszewo, od stanowiska słupowego nr 40 (OS-5924), stanowiska słupowego nr 62 wraz z odgałęzieniami nr 74309, 74310, 74311, 74312, 74313, 74314, 74316 na terenie:

- obręb Palczewo  działki nr: 177/13, 177/9, 177/32, 176, 132/11, 112, 111, 110, 109, 104, 103/3, 102/2, 101/1, 95, 94/4, 94/3, 94/2, 94/1 97, 113, 127, 122, 121, 118/3, 118/4, 118/6, 118/5, 117, 58/3, 42, 34/2, 35, 180/1, 180/2, 40/2, 39, 128, 132/4, 133, 160/6, 160/7, 160/5, 160/4, 160/3, 157/2, 145/2, 146/1, 156, 151, 155, 154/4, 154/6, 150/2, 147.

- obręb Nowa Cerkiew działki nr :236, 253/2, 255, 254/1, 235/2, 235/1, 220, 218/2, 217, 212/2, 211, 210, 209, 208, 206/2, 205, 204/1, 201, 200, 196/1, 192/2, 192/1, 190, 187/2, 189, 248, 247/15.

 

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  znajduje się w Urzędzie Gminy Ostaszewo, pokój nr 7.

Strony mogą zgłosić ewentualne uwagi (zastrzeżenia) w przedmiotowej sprawie
w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.      Sołtys wsi Palczewo

2.      Sołtys wsi Nowa Cerkiew

3.      Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Ostaszewo

4.      BIP

5.      Aa.

Załączniki

  obw.31.07.2018.pdf 797,81 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się