2018-05-16

II Przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego FSC-Lublin Żuk A15M

Wójt

Gminy Ostaszewo

ogłasza:

 

drugi pisemny ofertowy  przetarg  nieograniczony
na sprzedaż  samochodu ciężarowego FSC-Lublin Żuk A15M

 

model: Żuk A15M

numer identyfikacyjny (VIN):312609FSCA156B0679

numer rejestracyjny: GND 00277

rok produkcji: 1979

Pojazd wolny jest od obciążeń,

Cena wywoławcza pojazdu wynosi: 5500,-zł brutto

Wadium:400,-zł,

Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2018 r. o godz. 10.00 w sali narad nr 18 Urzędu Gminy Ostaszewo.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w wysokości 400,00 zł na konto 71 8309 0000 0040 0057 2000 0060 w terminie do dnia 23 maja  2018 r. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia uczestnika, który przetarg wygrał,
od podpisania protokołu zdawczo–odbiorczego środka trwałego przenoszącego własność w terminie wyznaczonym przez jego organizatora.

Ustalona w przetargu cena pojazdu podlega zapłacie nie później niż do dnia podpisania protokołu zdawczo–odbiorczego środka trwałego przenoszącego własność.

Oferta pisemna powinna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta, oferowaną cenę. Oferty pisemne w zaklejonej kopercie należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy  Ostaszewo lub nadsyłać na adres Urzędu Gminy Ostaszewo, ul. Kościuszki 51, 82-112 Ostaszewo. Termin składania ofert 24 maja 2018 r.,  godz.9.30.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca pojazdu o terminie podpisania protokołu zdawczo–odbiorczego oraz o miejscu jego odbioru, najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty związane z przeniesieniem praw własności pokrywa nabywca.

Pojazd można oglądać  po uprzednim uzgodnieniu terminu z naczelnikiem jednostki OSP
w Gniazdowie. Nr kontaktowy: 511-434-541

Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Ostaszewo, pok. nr 3, lub tel. – 55 247 13 18 w. 42.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Ostaszewo, dnia 16.05.2018 r.

Galeria

Obraz: Image00008.jpg
Image00008.jpg

emilfirko emilfirko
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się