2018-05-10

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej,

Wójt Gminy Ostaszewo

O G Ł A S Z A

I przetarg ustny nieograniczony

 

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 234/2 o powierzchni 0,0592 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Cerkiew, w miejscowości Nowa Cerkiew, klasa
Bp – stanowiącej mienie gminne, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Malborku prowadzi księgę wieczystą nr GD2M/00044515/9.

      Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od 23.02.2018 r. do dnia 16.03.2018 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) – wniosków nie złożono. 

 

Cena wywoławcza sprzedaży za nieruchomość wynosi:

 

20.998,00 zł (netto)

(słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100)

 

Informujemy, iż do ostatecznej wartości nieruchomości należy doliczyć podatek VAT
w wysokości 23% od ceny osiągniętej w przetargu.

 

            Koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi nabywca.

 

Nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, nie jest obciążona na rzecz osób trzecich ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

 

W przetargu mogą brać udział osoby które wniosą wadium w pieniądzu w wysokości
2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące
trzy tysiące sto złotych 00/100trzy tysiące sto złotych 00/100trzy tysiące sto złotych 00/100trzy tysiące sto złotych 00/100dwa dcztery tysiące  złotych 00/100) na konto nr 71 8309 0000 0040 0057 2000 0060  w terminie do dnia  7 czerwca 2018 r.

 

Wpłacając wadium należy w tytule określić, że dotyczy ono nieruchomości nr 234/2 Nowa Cerkiew.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Ostaszewo (pok. nr 18).

 

Cena nabycia nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się
na rachunku bankowym Gminy Ostaszewo.

 

Wójt Gminy Ostaszewo zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu

z ważnych powodów.

 

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostaszewie oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach gminy Ostaszewo oraz umieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostaszewo: http://www.ostaszewo.pl/ oraz http://ugostaszewo.ssdip.bip.gov.pl/.

 

Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu, warunkach i regulaminie postępowania można dowiedzieć się w Urzędzie Gminy Ostaszewo, pok. nr 6, tel. 55 247 13 18 .

 

 

                                                                                                             Wójt Gminy Ostaszewo

                                                                                                      (-)Michał Chrząszcz

 

 

Ostaszewo, 10.05.2018 r.        

-------------------------------------------

aktualizacja 19.06.2018

Informacja o wyniku przetargu - Patrz załączniki

                                                          

Załączniki

  WYNIKI.pdf 516,21 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się