2018-01-04

REJESTR PLANÓW MIEJSCOWYCH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

R E J E S T R

PLANÓW MIEJSCOWYCH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W TYM RÓWNIEŻ UCHYLONYCH I NIEOBOWIĄZUJĄCYCH

GMINY OSTASZEWO

 

L.p.

Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany planu

Numer i data uchwały Rady Miejskiej

Nr, data i pozycja Dziennika Urzędowego publikującego uchwałę

Wejście w życie mpzp

Rysunek

Tekst

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

 

 

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Ostaszewo

Uchwała GRN w Ostaszewie Nr XXVI/93/88 z dnia 25.05.1988 r.):

Dziennik Urzędowy Województwa Elbląskiego (Dz. Urz. z 1988 r. Nr 30):

 

 

Plan uzyskuje moc powszechnie obowiązującą po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Elbląskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stracił ważność

 

 

 

 

 

2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mała Holandia

UCHWAŁA Nr 238/XXXVI/97

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

UCHWAŁA Nr XXXV/109/97

Rady Gminy Ostaszewo

UCHWAŁA Nr XXXIX/283/97

Rady Gminy Stegna

Z dnia 28 listopada 1997 roku

 

Dziennik Urzędowy Województwa Elbląskiego (Dz. Urz. z 1998 r. Nr 1):

 

Plan uzyskuje moc powszechnie obowiązującą po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Elbląskiego

 

 

Obowiązuje

3.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Nowa Cerkiew i Palczewo, gm. Ostaszewo

Uchwała RG w Ostaszewie Nr XIII/64/2011 z dnia 30.11.2011r. (

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

(Dz. Urz. z 2012 r. poz.1818):

 

Plan uzyskuje moc powszechnie obowiązującą po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

 

 

Obowiązuje