2017-10-09

Projekt zmiany studium zagospodarowania przestrzennego gminy Ostaszewo

Wyłożony do publicznego wglądu Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostaszewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Tekst projektu zmiany studium gminy Ostaszewo

Rysunek projektu uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego-zmiana studium gminy Ostaszewo

Tekst prognoza oddziaływania na środowisko-projektu zmiany studium gminy Ostaszewo

Rysunek prognozy