Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR XXXIV/223/2018
z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany porozumienia
międzygminnego
21.03.2018 więcej
Uchwała Nr XXXIV/222/2018
z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018-2021
21.03.2018 więcej
Uchwała XXXIV/221/2018
z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie na 2018
rok
20.03.2018 więcej
UCHWAŁA NR XXXIV/220/2017
z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały
20.03.2018 więcej
UCHWAŁA NR XXXIV/219/2018
z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli
...
20.03.2018 więcej
UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017
z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Ostaszewo na 2018 rok
15.01.2018 więcej
UCHWAŁA NR XXXIII/217/2017
z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021
15.01.2018 więcej
Uchwała Nr XXXIII/216/2017
z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2017-2020
15.01.2018 więcej
UCHWAŁA NR XXXIII/215/2017
z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
15.01.2018 więcej
UCHWAŁA NR XXXIII/214/2017
z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zawarcia Porozumienia
Międzygminnego pomiędzy Gminą Ostaszewo a Gminą
Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta
Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów
komunalnych pochodzących z terenu Gminy Ostaszewo
15.01.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się