Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr II/24/2018
z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
05.03.2019 więcej
UCHWAŁA NR II/23/2018
z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Ostaszewo na 2019 rok
05.03.2019 więcej
UCHWAŁA NR II/22/2019
UCHWAŁA NR II/22/2019
05.03.2019 więcej
UCHWAŁA NR II/21/2018
z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za
kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez gminę Ostaszewo
05.03.2019 więcej
UCHWAŁA NR II/20/2018
z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023
05.03.2019 więcej
UCHWAŁA NR II/19/2018
z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
05.03.2019 więcej
UCHWAŁA NR II/18/2018
z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023
04.03.2019 więcej
UCHWAŁA NR II/17/2018
z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki takiej opłaty.
04.03.2019 więcej
UCHWAŁA NR II/16/2018
z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki
procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń
infrastruktury technicznej
04.03.2019 więcej
UCHWAŁA NR II/15/2018
z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki
procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału
nieruchomości
04.03.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się