Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXXI/203/2017
z dnia 02 listopada 2017r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2017-2020
21.11.2017 więcej
Uchwała XXXI/202/2017
z dnia 02 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie na 2017
rok
21.11.2017 więcej
UCHWAŁA NR XXXI/201/2017
z dnia 02 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
21.11.2017 więcej
UCHWAŁA NR XXXI/200/2017
z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
20.11.2017 więcej
UCHWAŁA NR XXXI/199/2017
z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości
rocznych stawek kwotowych podatku od nieruchomości
20.11.2017 więcej
UCHWAŁA NR XXXI/198/2017
z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku
od środków transportowych
20.11.2017 więcej
UCHWAŁA NR XXXI/197/2017
z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu
współpracy gminy Ostaszewo z organizacjami pozarządowymi na
2018 rok
20.11.2017 więcej
UCHWAŁA NR XXXI/196/2017
z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Ostaszewie
20.11.2017 więcej
UCHWAŁA NR XXXI/195/2017
z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i
mieszkaniach chronionych
20.11.2017 więcej
UCHWAŁA NR XXX/194/2017
z dnia 9 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie gminy Ostaszewo do projektu pn.: „Pomorscy
Partnerzy w e-Rozwoju"
20.11.2017 więcej